Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegóły dot. ich wykorzystywania znajdują się w Regulaminie Księgarni Internetowej Sfinks.info OK, zamykam.

Regulamin

Regulamin Księgarni internetowej Sfinks.info
Regulamin bonów SFINKS.info
Regulamin bonów PREZENTOWYCH SFINKS.info
Regulamin działu Książki lekko uszkodzone

Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info

Postanowienia ogólne

§1

Słowniczek podstawowych sformułowań użytych w przedmiotowym regulaminie:

1. Sklep Internetowy - Księgarnia Internetowa SFINKS.info działająca pod adresem strony internetowej www.sfinks.info, prowadzona przez Filipa Topczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SFINKS  Filip Topczewski, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 5 czerwca 2000 r., nr wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200 Częstochowa leg. się numerem NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
2. Sprzedający - Filip Topczewski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SFINKS  Filip Topczewski, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 5 czerwca 2000 r., nr wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200 Częstochowa leg. się numerem NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
3. Strona internetowa - www.sfinks.info,
4. Klient – pełnoletnia osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym za pośrednictwem zarejestrowanego konta użytkownika, lub zamówienia telefonicznego,
5. Konto klienta – personalny, indywidualny zbiór informacji udostępnionych dobrowolnie przez konkretnego klienta i przypisanych do niego, uprawniający do korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej, oraz umożliwiający dokonywanie i realizację zakupów w sklepie internetowym, zawierający informacje dot. składanych zamówień, historię zamówień i preferencje klienta, identyfikujący klienta za pomocą adresu e-mail i hasła wybranego przez niego.
6. Zamawiający - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, chcąca skorzystać z usług Sklepu Internetowego, dla których nie jest wymagane posiadanie konta klienta.

§2


1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem strony internetowej na której zamieszczane są szczegółowe informacje o ofercie Sklepu Internetowego oraz za pośrednictwem zamówień telefonicznych.
2. Dokładne dane kontaktowe przeznaczone do kontaktów w sprawach związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w tym adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, adresy korespondencyjne i inne wskazane są na stronie internetowej pod zakładką „Kontakt”.
3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
4. Niniejszy regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej, a każdy klient posiada możliwość jego pobrania.
5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, do wskazanych enumeratywnie krajów wymienionych w zakładce „Dostawa i płatność”.
6. Opłata za połączenia telefoniczne ze Sklepem Internetowym jest zgodna z taryfami operatora.

§3

1. Zamówienia elektronicznego, za pośrednictwem konta klienta w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych, a zamówień telefonicznych można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego w zakładce „Kontakt”.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego asortymentu, lub składania zamówień elektronicznych za pośrednictwem konta klienta, na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, lub inna odpowiednio skonfigurowana przeglądarka;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików Cookie przez przeglądarkę użytkownika.

§4

1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu strony internetowej, oraz inne związane z działalnością Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres poczty e-mail lub pod numerami telefonów wskazanych w zakładce „Kontakt”. Podmiot dokonujący zgłoszenia telefonicznego powinien w formularzu kontaktowym dodatkowo wskazać dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu wyrażając zarazem zgodę na ich przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi związanej ze zgłoszonymi problemami. Reklamacje dotyczące produktów są rozpoznawane na zasadach analogicznych do zapisu §15.
2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

Rejestracja


§5

1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga posiadania konta klienta.
2. Samodzielne składanie zamówień elektronicznych przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga założenia konta klienta.
3. Założenie konta klienta i korzystanie z funkcjonalności strony internetowej są nieodpłatne.

§6

1. Dla założenia konta klienta wymaganym jest uzupełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy co najmniej podać imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Udostępnienie przedmiotowych danych, oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia są dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia założenie konta klienta, oraz realizację zamówienia. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się za pomocą podania adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich okienkach.
2. Klient posiada pełen dostęp do swoich danych, a także pełną swobodę ich edycji po zalogowaniu się na swoje konto, oraz dostęp do historii dokonanych zakupów.
3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w danych kontaktowych Klienta z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce „Kontakt”.  Usuniecie konta Klienta nastąpi  niezwłocznie po otrzymaniu takiej prośby, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania prośby przez Sklep Internetowy.

§7

1. Za pośrednictwem swojego konta klienta uprawniony jest do wystawiania komentarzy odnośnie zakupionego towaru i innych dostępnych na stronie internetowej form aktywności społecznościowej. Wszelkie formy aktywności publicznej Klienta oznaczane są jego indywidualnym Nickiem wybranym przez Klienta najpóźniej podczas jego pierwszej aktywności społecznościowej.
2. Klient podczas swej aktywności na stronie internetowej jest uprawniony i zobowiązany do aktywności zgodnej z jej przeznaczeniem. W szczególności zabronionym jest umieszczanie w komentarzach i w jakichkolwiek innych miejscach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za obraźliwe, nagannych moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etyki,  również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (danych personalnych, adresów, numerów telefonów, zdjęć itd.) innych osób lub firm bez ich zgody. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klientów i nie ma obowiązku ich sprawdzania, jednak w razie naruszenia powyższych zapisów posiada prawo ich usunięcia.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania wiadomości SPAM-u, prowadzenia na stronie internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem dostaw usług przez dostawcę Mediów lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem Internetowym.

§8

1. Zakładając konto klienta, lub kontaktując się ze Sklepem Internetowym telefonicznie w celu dokonania zamówienia telefonicznego, Klient w sposób wyraźny powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego, Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody na zgromadzenie i przetwarzanie danych co najmniej w celu realizacji zamówienia uniemożliwia założenie konta klienta, oraz realizację zamówienia.
2. Administratorem danych przetwarzanych przez Sklep Internetowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
b. w związku z rejestracją konta klienta w sklepie,
c. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
d. w związku z korespondencją mailową, lub listową,
e. dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,
f. w celach marketingowych po uprzedniej zgodzie Klienta.
4. Każdy Klient Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Sprzedający jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Informacje zawarte w logach dostępowych kont klientów mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sprzedający wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
8. Sklep internetowy wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
9. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania na koncie klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
10. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe, w tym przede wszystkim adres e-mail, będą przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym – Newsletter lub o dostępności wybranego towaru. Zamawiający może skorzystać z w/w usług podając w odpowiedniej zakładce swój adres e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie jej danych w tym celu.
11. Klient może zrezygnować z otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 10 poprzez odznaczenie odpowiednich zakładek dostępnych po zalogowaniu się na konto klienta w zakładce „Usługi”. Zamawiający może zrezygnować z otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 10 poprzez wysłanie rezygnacji z powiązanego z usługą adresu poczty elektronicznej e-mail.

Informacje o produktach

§9

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
2. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy zamówionych produktów. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, albo podczas zamówienia składanego telefonicznie, następnie przesyłanego w formie podsumowania zamówienia na adres e-mail lub pocztowy adres korespondencyjny w celu ostatecznej akceptacji zamówienia telefonicznego przez Klienta. Szczegółowy opis opcji i kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Dostawa i płatność”.
3. Obok podstawowych informacji dot. samego produktu umieszczona jest również informacja o jego dostępności w Sklepie Internetowym. W razie aktualnego braku dostępności wybranego towaru klient, lub zamawiający może uzyskać informacje o zmianie jego dostępności tylko w przypadku wyrażenia zgody w sposób wskazany przez siebie zgodnie §8  pkt. 10 .
4. W przypadku aktualnego braku towaru w asortymencie sklepu, nie można dodać go do koszyka, przy zamówieniu telefonicznym Klient jest informowany o w/w okolicznościach.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży asortymentu Sklepu Internetowego. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny na stronie internetowej, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży asortymentu Sklepu Internetowego.


Warunki realizacji zamówień

§10

1. W przypadku zamówienia telefonicznego Klient powinien podać co najmniej imię i nazwisko, adres, adres e-mail – jeśli taki posiada, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie co najmniej niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji zamówień Klienta. Udostępnienie przedmiotowych danych, oraz wyrażenie co najmniej zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
2. Po dokonaniu zamówienia w formie telefonicznej, szczegóły przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami o udzielonych zgodach i ewentualnych uprawnieniach (prawo do odstąpienia i ewentualne inne uprawnienia) przesyłane są na wskazany przez zamawiającego e-mail w wersji elektronicznej, lub w zależności od wyboru Klienta bezpośrednio na adres korespondencyjny Klienta. Po otrzymaniu przedmiotowego podsumowania Klient zobowiązany jest do wyraźnego potwierdzenia zwrotną wiadomością e-mailową, lub korespondencyjną złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Dopiero po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, zamówienie uważane jest za dokonane, a Sklep internetowy z zastrzeżeniem pkt. 5 może przystąpić do jego realizacji.
3. W celu złożenia zamówienia elektronicznego należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b) gdy koszyk jest już pełny (dokonano wyboru wszystkich pozycji) wybrać sposób odbioru towaru:
- przesyłka
- odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego
Szczegółowe rodzaje i koszty dostępnych wariantów przesyłek z wyszczególnieniem poszczególnych krajów, do których prowadzona jest sprzedaż, oraz dane firm świadczących przedmiotowe usługi są wskazane na stronie internetowej pod zakładką „Dostawa i płatność” oraz udostępnione są do wyboru w koszyku podczas składania zamówienia. W zakładce „Dostawa i płatność” umieszczone są również wszelkie informacje dot. sposobu i terminów realizacji zamówienia,
c)wybrać sposób płatności:
- przedpłata,
- płatność przy odbiorze
przy czym szczegółowe informacje dotyczące dokonywania płatności, w tym systemy płatnicze, respektowane karty, numery kont, tytuł do wskazania w przelewie i inne istotne informacje są wskazane na stronie internetowej pod zakładką „Dostawa i płatność” oraz udostępnione są do wyboru w koszyku podczas składania zamówienia,
d) zarejestrować i zalogować się na konto klienta – zakładka „Rejestracja” lub zalogować się na już istniejące Konto Klienta – zakładka „Logowanie”,
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) wpisać dane do przesyłki, jeśli są inne niż dane korespondencyjne wskazane w koncie klienta;
g) przejść do zakładki „Podsumowanie zamówienia” w której podano informacje dot. wybranego towaru, łączna cena zakupu, uwzględniająca wszelkie wybrane przez klienta elementy dodatkowe, w tym koszty dostawy, adres dostawy, oraz dane faktury VAT, jeśli wybrano taką opcję;
h) jeżeli dane wskazane w podsumowaniu są zgodne, kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
4. Po złożeniu zamówienia elektronicznego z obowiązkiem zapłaty, informacje zawarte w podsumowaniu zostaną przesłane na wskazany w koncie klienta adres e-mail.
5. W sytuacji gdy Klient wybrał opcję płatności – przedpłata, Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia nie wcześniej jak od momentu dokonania płatności w tej formie. Sprzedający oczekuje na wpłatę w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Wpłata w tym wypadku rozumiana jest jako data zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza odstąpienie od przedmiotowej umowy i nie wywołuje skutków prawnych dla niej przewidzianych.
6. Jeżeli przedmiotem zamówienia elektronicznego jest e-book w postaci pliku, Album mp3, Utwór mp3, po otrzymaniu płatności przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie klienta w ramach w sekcji „Twoje Konto” (zakładka „Twoje pliki”). Klient po zalogowaniu na konto klienta może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne. Pobranie przedmiotu zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak w §14 pkt. 8 lit a, wymaga jednoczesnej wyraźnej akceptacji utraty prawa do odstąpienia od umowy, aktywującej przycisk „Pobierz”. Informacja o akceptacji prawa do odstąpienia do umowy zostaje wysłana na adres e-mail Klienta.
7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały pod zakładką „Dostawa i płatność”.  
8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
9. Jeżeli realizacja zamówienia elektronicznego jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a następnie o dokonaniu wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Powyższe informacje widoczne są również w koncie klienta w zakładce „Historia zamówień”.

§11

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar który został wysłany na adres wskazany przez Klienta i nieodebrany.
2. W razie zwrotu towaru opłaconego lub nieopłaconego, Sprzedający przesyła stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta w celu ustalenia przyczyny i dalszych kroków postępowania, wyznaczając jednocześnie Klientowi termin dla nawiązania kontaktu, nie krótszy niż 14 dni. W razie braku kontaktu w wyznaczonym terminie, uznaje się iż Klient skutecznie odstąpił od umowy, a wszelkie wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi. Środki pieniężne wpłacone przez Klienta zwracane są w taki sposób jak zostały przez niego przekazane, chyba że klient dokona wyboru innej formy ich zwrotu.
3. Jeżeli zwrot przesyłki miał miejsce z przyczyn dot. Klienta, ponowna wysyłka dokonywana jest na jego koszt. W przypadku  towaru nieopłaconego, warunkiem kolejnej przesyłki jest pokrycie kosztów dokonanych przesyłek.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
5. W przypadku braku możliwości realizacji całości, lub części zamówienia Klienta z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail, luba adres korespondencyjny lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takiej sytuacji, Klient może:
- anulować całe zamówienie,
- anulować zamówienie w części niemożliwej do realizacji i realizację pozostałej części zamówienia,
- podzielić zamówienie na części i jego realizację co do wszystkich jego składników w poszczególnych etapach z wyznaczeniem nowych terminów dla realizacji jego poszczególnych części. W takiej sytuacji dodatkowe koszty przesyłek obciążają Sprzedającego.
W przypadku zmian dokonywanych przez klienta drogą telefoniczną, szczegóły przedmiotowego zamówienia, przesyłane są na wskazany przez zamawiającego e-mail w wersji elektronicznej, lub w zależności od wyboru Klienta bezpośrednio na adres korespondencyjny Klienta. Po otrzymaniu przedmiotowego podsumowania Klient zobowiązany jest do wyraźnego potwierdzenia zwrotną wiadomością e-mailową, lub korespondencyjną akceptacji dokonanych zmian. Dopiero po potwierdzeniu zmian przez Klienta, zamówienie w zmienionej wersji uważane jest za dokonane, a Sklep internetowy może przystąpić do jego realizacji.
6. W przypadku braku możliwości kontaktu  z klientem, zamówienie zostanie zrealizowane w części możliwej do realizacji, a w pozostałej części zostanie anulowane. W zakresie wykonanej części zamówienia, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wskazane w  §14
7. W przypadku przedpłaty dokonanej przez Klienta, i anulowania całości lub części zamówienia, dokonana wpłata podlega zwrotowi w całości lub w odpowiedniej części odpowiadającej anulowanej części zamówienia.

Modyfikacje zamówienia

§12

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w całości lub części do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy adresów e-mail, za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w koncie klienta lub telefonicznie pod adresami i numerami związanymi ze Sklepem internetowym, wskazanymi na stronie internetowej.
2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem e-maili będą wprowadzane wyłącznie po pozytywnej weryfikacji osoby klienta, lub jego konta klienta. Modyfikacje dotyczące: adresu klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy przesłanych elektronicznie lub korespondencyjnie z podanym numerem zamówienia i danych identyfikacyjnych Klienta.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta lub korespondencyjnie.
 
Czas realizacji zamówień

§13

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia odnośnie konkretnych towarów, czyli czas od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, (jak w §10 pkt. 2 i 9) regulaminu, do momentu  wydania zamówienia do wysyłki podany jest przy każdym produkcie z oferty Sklepu Internetowego. Podany czas realizacji zamówienia uwzględnia tylko dni robocze.
2. Łączne zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Przewidywany czas realizacji zamówienia, wskazywany w podsumowaniu, określany jest na podstawie przybliżonego czasu realizacji zamówienia dla produktu w nim wskazanego o najdłuższym wskazywanym przybliżonym terminie realizacji.
3. Za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

§14

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie Sklepu Internetowego pod zakładką „Reklamacje i Zwroty” lub pod zakładką równoznaczną i jest każdorazowo dołączany do przesyłki.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z wydłużonego, 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy w stosunku do towaru zabezpieczonego dodatkowo plombami Sprzedającego. Do przedłużonego, 30 dniowego terminu odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827) oraz pozostałe przepisy niniejszego działu pod warunkiem nienaruszenia plomb nałożonych na towar przez Sprzedającego. Przedłużony 30 dniowy termin liczony jest od dnia otrzymania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie Sklepu Internetowego pod zakładką „Reklamacje i Zwroty” lub pod zakładką równoznaczną i jest każdorazowo dołączany do przesyłki.
3. W razie naruszenia plomb Sprzedającego, zastosowanie ma §14 pkt. 1, a w razie upływu tego terminu pozostałe przepisy Regulaminu, a w szczególności §15
4. Dla skutecznego odstąpienia od umowy koniecznym jest nadanie oświadczenia o odstąpieniu listem poleconym, lub nadanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce „Kontakt”.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna i nastąpiła w granicach zwykłego zarządu), tj. Towar nie może w szczególności mieć śladów używania, a w przypadku wydłużonego 30 dniowego terminu nie może mieć naruszonych plomb Sprzedającego. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu kiedy Klient odstąpił od umowy.
6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego wskazany w zakładce: Kontakt.
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
a. w przypadku zakupu produktu w postaci cyfrowej (np. e-book) – po pobraniu pliku na urządzenie końcowe Klienta, który został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia w przypadku pobrania produktu przed upływem terminu do skorzystania z prawa do odstąpienia i zgodził się na to. W razie wyrażenia takiej zgody, na adres e-mail Klienta zostaje przesłana informacja o akceptacji utraty prawa do odstąpienia od umowy;
b. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d. w przypadku dostarczania prasy.
9. W przypadku właściwego odstąpienia od umowy, Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, nie wcześniej jednak jak po otrzymaniu faktycznego zwrotu towaru po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Klientowi obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta w sposób w jaki Klient dokonał płatności, lub wyraźnie wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu.
10. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo w wersji papierowej załączane jest do przesyłki z zamówieniem klienta, oraz przesyłane jest wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej klienta.

Reklamacje

§15

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2. Sprzedający dostarcza Klientowi produkty wolne od wad, oraz odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
3. Reklamacje klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazane w zakładce „Kontakt”.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę otrzymania zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
5. Klient w celu ułatwienia ewentualnej procedury reklamacyjnej powinien w obecności doręczyciela sprawdzić stan przesyłki, a w razie ewentualnych nieprawidłowości określić charakter naruszenia lub zniszczenia opakowania w protokole. Powyższa czynność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep Internetowy.
6. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od wpływu reklamacji.

Promocje

§16

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach i innych usługach świadczonych za pośrednictwem strony internetowej (zwanych dalej „Promocjami”).
2. Do promocji mają zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu ze zmianami wynikłymi z Regulaminu konkretnej promocji, które są umieszczane na stronie internetowej w zakładce Regulaminy lub w Zakładce o podobnym brzmieniu.

Postanowienia końcowe

§17

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121) i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od jego umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego tj. z dniem 21.09.2015 r.

Regulamin w wersji PDF można pobrać tutaj
Regulamin bonów SFINKS.info

§1


Słowniczek podstawowych sformułowań użytych w przedmiotowym regulaminie:

a. Sklep Internetowy - Księgarnia Internetowa SFINKS.info działająca pod adresem strony internetowej www.sfinks.info, prowadzona przez Filipa Topczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SFINKS  Filip Topczewski, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 5 czerwca 2000 r., nr wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200 Częstochowa leg. się numerem NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
b. Sprzedający - Filip Topczewski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SFINKS  Filip Topczewski, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 5 czerwca 2000 r., nr wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200 Częstochowa leg. się numerem NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
c. Strona internetowa - www.sfinks.info,
d. Klient – pełnoletnia osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym za pośrednictwem zarejestrowanego konta klienta, lub zamówień telefonicznych,
e. Konto klienta – personalny, indywidualny zbiór informacji udostępnionych dobrowolnie przez klienta i przypisanych do niego, uprawniający do korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej, oraz umożliwiający dokonywanie i realizację zakupów w sklepie internetowym, zawierający informacje dot. składanych zamówień, historię zamówień i preferencje klienta, identyfikujący klienta za pomocą adresu e-mail i wskazanego hasła.
f. Bon – nieodpłatny kod elektroniczny uprawniający do wskazanej w nim zniżki gotówkowej w PLN lub procentowej wydawany na okaziciela, wydawany w ramach prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności. Rozróżniamy następujące rodzaje kodów:
g. Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info – obowiązujący regulamin Sklepu Internetowego, zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „regulaminy”,
h. Towar -  usługa, lub produkt, jaka jest oferowana do sprzedania w każdym z działów Sklepu internetowego.

§2


1. Wystawcą bonów jest Sklep Internetowy,
2. We wszelkich sprawach powiązanych z zakupami dokonanymi z wykorzystaniem kodów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Księgarni Internetowej SFINKS.info z modyfikacjami wynikłymi z przedmiotowego „regulaminu kodów SFINKS.info”

§3

1.Bony wystawiane przez Sklep Internetowy przeznaczone są do realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej.
2. Bony wystawiane są w postaci papierowej, lub elektronicznej, np. w postaci wiadomości e-mail lub kodu przekazywanego w akcjach promocyjnych również przez podmioty współpracujące z Sklepem Internetowym. Do kodu powinna zostać załączona dodatkowa informacja dot.:
a) data ważności, realizacja kodu po upływie wskazanego w nim terminu ważności jest niemożliwa,
b) informacją o wartości kodu: kwota/procent rabatu wraz z minimalną lub maksymalną kwotą od której/do której udzielany jest rabat, oraz inne informacje niezbędne dla skorzystania z kodu, w tym informacje o dostępności niezbędnych regulaminów,
c) Ewentualne dodatkowe warunki konieczne do spełnienia dla możliwości realizacji kodu.
3. Aby skorzystać z kodu, należy podczas zakupów w przypadku zamówienia elektronicznego, założyć konto klienta i wpisać kod w odpowiedniej rubryce podczas składania zamówienia, lub podać kod podczas składania zamówienia telefonicznego, akceptując niezbędne dla skorzystania z kodu regulaminy, tj. przedmiotowy regulamin, Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info, oraz ewentualnie inne regulaminy wymagane do skorzystania z konkretnej promocji. Akceptacja niezbędnych regulaminów jest dobrowolna, jednak ich brak uniemożliwia realizację kodu.
4. Bon upoważnia do jednorazowej zniżki w terminie ważności kodu dla jednego klienta okazującego go podczas zakupów w sklepie internetowym. Anulacja zamówienia lub zwrot Paczki powoduje utratę zniżki uzyskanej za pośrednictwem kodu.
5. W celu realizacji kodu należy dokonać zakupu na kwotę min.  1 zł, chyba że informacja zamieszczona wraz z kodem zawiera informacje odmienną. Kody których wartość jest określona w formie procentowej zniżki mogą określać maksymalną kwotę dostępnego przy ich wykorzystaniu rabatu. Jeśli wartość kodu podana gotówkowo w PLN przewyższa wartość dokonanego zakupu, niewykorzystana kwota rabatu przepada.
6. Bon nie może zostać wymieniony na pieniądze, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie. Wystawione kody nie podlegają zwrotowi.
7. Body się nie sumują, oraz nie uwzględniają kosztów dostawy. Skorzystanie z kodu wyklucza kumulatywne skorzystanie z innego rabatu lub promocji. Jeśli klientowi przysługują dodatkowo inne kody, bony, rabaty lub promocje, zostanie uwzględniony tylko wariant wskazany przez klienta, a jeśli klient takiego wyboru nie dokona wariant uwzględniający korzystniejszy (wyższy) rabat.

§4

Pracownik sklepu internetowego, uprawniony jest  do odmówienia przyjęcia kodu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kod budzi jego wątpliwości  co do  autentyczności i legalności pochodzenia.

§5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw szczególnych, w tym ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), Regulaminu Księgarni Internetowej SFINKS.info, oraz ewentualnie inne regulaminy konkretnych promocji.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep internetowy, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie internetowej zmienionego regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2015 r.

Regulamin w wersji PDF można pobrać tutaj

Regulamin bonów PREZENTOWYCH SFINKS.info

§1


Słowniczek podstawowych sformułowań użytych w przedmiotowym regulaminie:

a. Sklep Internetowy - Księgarnia Internetowa SFINKS.info działająca pod adresem strony internetowej www.sfinks.info, prowadzona przez Filipa Topczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SFINKS  Filip Topczewski, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 5 czerwca 2000 r., nr wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200 Częstochowa leg. się numerem NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
b. Sprzedający - Filip Topczewski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SFINKS  Filip Topczewski, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 5 czerwca 2000 r., nr wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200 Częstochowa leg. się numerem NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
c. Strona internetowa - www.sfinks.info,
d. Klient – pełnoletnia osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym za pośrednictwem zarejestrowanego konta klienta, lub zamówienia telefonicznego,
e. Konto klienta – personalny, indywidualny zbiór informacji udostępnionych dobrowolnie przez klienta i przypisanych do niego, uprawniający do korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej, oraz umożliwiający dokonywanie i realizację zakupów w sklepie internetowym, zawierający informacje dot. składanych zamówień, historię zamówień i preferencje klienta, identyfikujący klienta za pomocą adresu e-mail i wskazanego hasła.
f. Zamawiającym - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, nie posiadająca zarejestrowanego konta użytkownika, zainteresowana pozyskaniem bonu/bonów,
g. Bon PREZENTOWY – odpłatny kod elektroniczny uprawniający do wskazanej w nim zniżki gotówkowej w PLN wydawany na okaziciela w ramach prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności.
h. Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info – obowiązujący regulamin Sklepu Internetowego, zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „regulaminy”,
i. Towar -  usługa, lub produkt, jaka jest oferowana do sprzedania w każdym z działów Sklepu internetowego.

§2

1. Wystawcą Bonów PREZENTOWYCH jest Sklep Internetowy,
2. We wszelkich sprawach powiązanych z zakupami dokonanymi z wykorzystaniem Bonów PREZENTOWYCH zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Księgarni Internetowej SFINKS.info z modyfikacjami wynikłymi z przedmiotowego „regulaminu bonów PREZENTOWYCH SFINKS.info”

§3


1. Bony PREZENTOWE wystawiane przez Sklep Internetowy służą do realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej, lub zamówień telefonicznych.
2. Bony PREZENTOWE wystawiane w postaci wiadomości e-mail przesyłane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego, lub przesyłane w formie papierowej na wskazany przez Zamawiającego adres korespondencyjny. W wiadomości elektronicznej, lub na bonie PREZENTOWYM w wersji papierowej wraz z kodem zamieszczone są:
a) data ważności,
b) informacja tekstową wraz z informacją o wartości bonu PREZENTOWEGO w PLN, oraz inne informacje niezbędne dla skorzystania z bonu PREZENTOWEGO, w tym informacje o dostępności niezbędnych do zaakceptowania regulaminów, akceptacja koniecznych regulaminów jest dobrowolna, jednak  jej brak uniemożliwia skorzystanie z bonu PREZENTOWEGO
c) Ewentualne dodatkowe warunki konieczne do spełnienia dla możliwości realizacji bonu PREZENTOWEGO.
3. Każdy bon PREZENTOWY w wersji elektronicznej może zostać przesłany obdarowanemu na jego konto e-mail lub wydrukowany na nośnik papierowy zaopatrzony w ozdobną grafikę i przekazany dowolnej osobie, bon PREZENTOWY w wersji papierowej może być przekazany dowolnej osobie. Na przekazanym bonie PREZENTOWYM powinny znajdować się informacje wymienione w pkt. 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie bonu PREZENTOWEGO przez Zamawiającego lub obdarowanego osobom nieuprawnionym.
4. Sklep Internetowy wystawia bony PREZENTOWE na podstawie indywidualnego zamówienia wystosowanego przez Zamawiającego,  poprzez elektroniczny formularz zamówienia bonów PREZENTOWYCH stanowiącego ofertę handlową, dostępny na stronie Sklepu Internetowego, pod warunkiem:
- złożenia przez Zamawiającego oferty z obowiązkiem zapłaty,
- dokonania przez Zamawiającego płatności za zamówione bony PREZENTOWE,
- przyjęcia oferty przez Sklep Internetowy,
5. Sklep Internetowy realizuje zamówienie poprzez wystawienie bonu PREZENTOWEGO poprzez ich przesłanie na adres e-mail Zamawiającego/Klienta, lub drogą korespondencyjną.
6. Sklep Internetowy wystawia bony PREZENTOWE o nominałach wskazanych w formularzu zamówienia
7. Bony PREZENTOWE posiadają  datę ważności.
8. Aby skorzystać z bonu PREZENTOWEGO, należy w przypadku zamówienia elektronicznego, założyć konto klienta i wpisać kod z bonu PREZENTOWEGO w odpowiedniej rubryce podczas składania zamówienia, lub podać kod z bonu PREZENTOWEGO podczas składania zamówienia telefonicznego, akceptując niezbędne dla skorzystania z bonu  PREZENTOWEGO regulaminy, tj. przedmiotowy regulamin, Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info, oraz ewentualnie inne regulaminy wymagane do skorzystania z konkretnej promocji. Akceptacja niezbędnych regulaminów jest dobrowolna, jednak ich brak uniemożliwia realizację bonu PREZENTOWEGO.
9. Bon PREZENTOWY jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania i powinien zostać zrealizowany w całości w momencie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowym, lub zamówień telefonicznych. Niewykorzystania wartość bonu PREZENTOWEGO przepada.

§4

1. W celu złożenia zamówienia bonów PREZENTOWYCH w formularzu dostępnym na stronie internetowej należy:
a. podać dane identyfikujące Zamawiającego – imię, nazwisko, lub nazwę podmiotu, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie numer NIP lub REGON, ilość i wartość nominalną bonów PREZENTOWYCH których dot. zakup.
b. Wyrazić zgodę co najmniej na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia. Przetwarzanie danych odbywa się przez podmiot i na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminem Księgarni Internetowej SFINKS.info, a wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi realizację zamówienia.
c. Przejść do zakładki „Podsumowanie” w której podano informacje dot. Zamawiającego, ilość i nominały zamówionych bonów PREZENTOWYCH, łączną cenę zakupu, oraz informacje o terminie i sposobie płatności, w tym numerze konta i tytule przelewu;
d. Jeżeli dane wskazane w podsumowaniu są zgodne, kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
2. Informacje widoczne w „Podsumowaniu” przesyłane są dodatkowo na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
3. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia nie wcześniej jak od momentu dokonania płatności za zamówione bony PREZENTOWE. Sprzedający oczekuje na wpłatę w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Wpłata w tym wypadku rozumiana jest jako data zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. W razie braku wpłaty we wskazanym terminie Sklep Internetowy odmawia przyjęcia oferty Zamawiającego.

§5

1. Bon PREZENTOWY nie może zostać wymieniony na pieniądze, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie. Zakupione bony prezentowe nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem §6.
2. Bon PREZENTOWY może być wykorzystany w okresie jego ważności. Sklep Internetowy może odmówić realizacji bonów PREZENTOWYCH po upływie ich ważności.
3. W kwestiach dotyczących wymiany, zwrotów towarów, odstąpienia od umów zawartych na odległość przy zakupach opłaconych z użyciem bonów PREZENTOWYCH obowiązuje Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info, z zastrzeżeniami zawartymi w przedmiotowym regulaminie.
4. Ewentualny zwrot płatności przewidziany w związku z realizacją praw i obowiązków z pkt. 3, dokonanej za pośrednictwem środków uzyskanych w wyniku realizacji bonów PREZENTOWYCH, może nastąpić wyłącznie w formie bonów PREZENTOWYCH, na kwotę odpowiadającą kwocie opłaconej za pośrednictwem bonu PREZENTOWEGO. Jeżeli wartość wykorzystanego przy zakupie bonu PREZENTOWEGO była mniejsza, od kwoty płatności za zakupiony towar, zwrot różnicy dokonywany jest w takiej formie, w jakiej płatności dokonał klient, chyba, że klient dokona wyboru innej formy zwrotu przedmiotowej różnicy.

§6

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), zamawiający, który dokonał zakupu bonów PREZENTOWYCH, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającego bony PREZNTOWE, ale przed realizacją bonu PREZETOWEGO. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie Sklepu Internetowego pod zakładką „Reklamacje i Zwroty”. Informacja o utracie prawa do zwrotu bonów PREZENTOWYCH w razie ich realizacji podawana jest w formularzu zamówienia i wymaga jej zaakceptowania.
2. Dla skutecznego odstąpienia od umowy koniecznym jest nadanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce „Kontakt”, lub przesłanie stosownego oświadczenia drogą korespondencyjną.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość dot. zakupu bonów PREZENTOWYCH, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi przekazane bony PREZENTOWE tracą ważność.
4. W przypadku właściwego odstąpienia od umowy, Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci stosowną kwotę Zamawiającemu w sposób w jaki Zamawiający dokonał płatności, lub wyraźnie wskazany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu.
5. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo załączane jest do wiadomości e-mail, lub korespondencji z zamówieniem klienta, lub do przesyłki korespondencyjnej.

§7

2. Bony PREZENTOWE sumują się i nie mają wpływu na dodatkowe rabaty przewidziane dla odrębnych akcji i promocji prowadzonych w ramach działalności Sklepu Internetowego.
3. Pracownik sklepu biorącego udział w Promocji, uprawniony jest  do odmówienia przyjęcia bonu PREZENTOWEGO i jego realizacji, jeżeli przedłożony bon PREZENTOWY budzi jego wątpliwości  co do  autentyczności i legalności pochodzenia.
4. Klient korzystający podczas zakupów z bonu PREZENTOWEGO oświadcza, że zapoznał się z przedmiotowym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw szczególnych, w tym ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), oraz Regulaminu Księgarni Internetowej SFINKS.info
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem/Zamawiającym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Sklepem internetowym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep internetowy, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie internetowej zmienionego regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie w z dniem 21.09.2015 r.

Regulamin w wersji PDF można pobrać tutaj
Regulamin działu KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE


Towar oznaczony jako KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE i sprzedawany w sklepie internetowym Księgarnia internetowa Sfinks.info jest towarem, który jest lub może być uszkodzony, pozyskany z obrotu wtórnego itp. i tym samym nie podlega standardowej gwarancji.

Tym samym nie możemy zagwarantować, iż jest to towar w 100% pełnowartościowy, pozbawiony jakichkolwiek wad. Kupujący ma świadomość i przyjmuje do wiadomości, iż za cenę niższą niż standardowa nabywa towar typu KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE i zapoznał się z wszelkimi wadami, jakie posiada dany produkt. Ze swojej strony zapewniamy, iż w każdym materiale o produkcie znajduje się możliwie dokładny opis wspomnianych wad i stosowne fotografie. Zaznaczamy jednak, że zdjęcia i opisy produktów umieszczonych w dziale KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE to materiały poglądowe, dzięki którym klient może wyrobić sobie jedynie ogólne wyobrażenie o typie wady, właściwościach, wyglądzie czy parametrach użytkowych przecenionego towaru.

Wygląd towaru prezentowanego na zdjęciach może w niewielkim stopniu różnić się od wyglądu towaru jaki otrzyma klient, zaś różnice będą wynikać z warunków oświetlenia, ustawienia parametrów monitora klienta lub innych zbliżonych czynników. 

Tym samym nabycie towaru z wadą może skutkować pojawieniem się ryzyka wystąpienia innej wady, jaka ujawni się w trakcie użytkowania produktu. Nie może to jednak stanowić podstawy do składania reklamacji.

Regulamin wchodzi w życie w z dniem 21.09.2015 r.

Regulamin w wersji PDF można pobrać tutaj

Partnerzy

PARTNERZY MEDIALNI NASZYCH WYDAWNICTW